นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แอดวานซ์ ฌารดาห์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า ‘บริษัท/เรา’) เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ https://kisekithailand.com รวมไปถึงมาร์เก็ตเพลสและโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในเครือ ขอเรียนว่า บริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแต่ละท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ดังนั้น บริษัทจึงได้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียด วิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย การคุ้มครองข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนย้าย และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ผ่านการลงทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อช่องทางใดของบริษัท ได้แก่

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address Cookie ID
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 2.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

เราจะนำข้อมูลของท่านมาใช้

 • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ https://kisekithailand.com มาร์เก็ตเพลสและโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในเครือ ตลอดจนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการ บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานเกี่ยวข้อง เช่น บริษัทขนส่ง

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อื่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้

ข้อ 3.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน โดยจะทำการขอความยินยอมจากท่านก่อน

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของท่าน บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การให้ความยินยอมของท่านต้องได้รับการยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านด้วย

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ต้องขอความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณี

ข้อ 4.การใช้คุกกี้ (Cookies)

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้หรือ เทคโนโลยีใกล้เคียง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์มและการเข้าถึงการบริการ โดยจะใช้เพื่อกรณีดังนี้

 • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในแพลตฟอร์มของเราได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
 • เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานบนแพลตฟอร์มของท่าน เนื้อหาข้อมูล รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านได้ตั้งค่าไว้
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของท่าน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านคุกกี้ คุณสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ได้

ข้อ 5.การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจทำการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ เพื่อเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์

ข้อ 6.ท่านจะติดต่อบริษัทอย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านช่องทางดังนี้

 • อีเมล: inno@gmail.com
 • Line Official Account คลิก
 • โทร: 02-719-7836 หรือ 096-3979365 (วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เมื่อท่านตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าท่านยอมรับการใช้บริการใดๆ ของบริษัท ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด และการตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์