ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อที่ 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

Kiseki Thailand หรือ https://kisekithailand.com สงวนสิทธิ์ให้บริการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์และจัดส่งสินค้านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “สินค้า”) ให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล โดยท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขนี้

หากท่านเป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านจะต้องได้รับความความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน

การยอมรับเงื่อนไขนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวเป็นการเข้ารับผิดชอบต่อ

 • การกระทำของท่าน
 • ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของท่าน
 • การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่าน

ข้อที่ 2. คำนิยามและการตีความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยาม ข้อกำหนดและถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้ และจะนำมาบังคับใช้กับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

 • https://kisekithailand.com หมายถึง เว็บไซต์ที่มีไว้สำหรับให้บริการทำรายการซื้อสินค้าและบริการ (รวมกันเรียกว่า “สินค้า”)
 • “Kiseki Thailand” “บริษัท” “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท มาร์เก็ตติ้ง เอ็ดวานซ์ ฌารดาห์ บรัษัทจัดตั้งขึ้นตามกฏหมายของประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0105560029458 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 284 เอ4Cชั้น3 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • “แพลตฟอร์ม” หมายถึง ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดยบริษัท ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ https://kisekithailand.com
 • “ผู้ใช้เว็บไซต์” “ผู้ใช้บริการ” “ลูกค้า” หมายถึง ผู้ที่ใช้บริการ และ/หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถือว่ารวมข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้แก่เราเมื่อจะส่งคำสั่งซื้อ โดยไม่คำนึงว่าท่านมีบัญชีกับเราอยู่หรือไม่
 • “สมาชิก” “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือธุรกิจที่ได้ลงทะเบียนตนเองเป็นสมาชิกตามขั้นตอนของการลงทะเบียนที่สร้างขึ้นโดยบริษัท และผู้ที่ได้รับการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และสามารถใช้บริการที่จัดหาให้โดยบริษัท
 • “ผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก” หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ใช้บริการที่จัดหาให้โดยบริษัทโดยไม่ได้ลงทะเบียนตนเองเป็นสมาชิก
 • “ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ใช้ใดๆ ที่ซื้อสินค้าของผู้ขายที่ลงทะเบียนกับบริษัท สิทธิ์ในการซื้อถูกมอบให้กับทั้งสมาชิกทั่วไปและสมาชิกผู้ขายและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
 • “คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
 • “การรีวิวสินค้า” หมายถึง การเขียน รูปภาพ คลิป เป็นต้น ที่มีรีวิวของสินค้าที่ครอบคลุมซึ่งโพสต์หลังการซื้อสินค้า
 • “วันทำการ” หมายถึง วันที่บริษัทให้บริการตามปกติ ซึ่งไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทย

ข้อ 3. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์ https://kisekithailand.com และถือว่าท่านได้ให้ความตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้ว

ข้อ 4. เงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือการควบคุม (เหตุสุดวิสัย)

4.1 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดใด ๆ อันเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดกับ

ก) การประท้วงหยุดงาน การปิดโรงงาน หรือการเคลื่อนไหวทางอุตสาหกรรม

ข) ความไม่สงบ เหตุจลาจล การก่อการร้าย หรือภัยคุกคามจากการปะทะของการก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่ารัฐบาลจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือ คำสั่ง หรือการเตรียมเข้าสู่ภาวะสงคราม

ค) ไฟไหม้ การระเบิดรุนแรง พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว โรคระบาดหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ง) การไม่สามารถใช้บริการขนส่งทางรถไฟ การจัดส่งผ่านทางเครื่องบิน รถยนต์ หรือในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

จ) การไม่สามารถใช้เครือข่ายโทรคมนาคมของภาครัฐและเอกชน

ฉ) กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา การออกกฎหมายใหม่ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือข้อห้ามของหน่วยงานรัฐบาล การประท้วงหยุดงาน การยุบกิจการ หรืออุบัติเหตุในการจัดส่งของการไปรษณีย์ หรือหน่วยงานขนส่งอื่น ๆที่เกี่ยวข้อ

4.2 หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้า และดำเนินการต่อไปได้มากกว่าหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วันจัดส่งเดิม ทั้งผู้ให้บริการ และ/หรือบริษัทสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ยกเว้นการคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการสำหรับค่าสินค้าที่ชำระไป

4.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบสนองต่อเหตุสุดวิสัยตามที่เห็นสมควร

ข้อ 5. การยกเลิก

กรณียกเลิกคำสั่งซื้อโดยผู้ใช้บริการ จะต้องมีการแจ้งก่อนที่จะมีการจัดส่ง กรุณาติดต่อที่ kiseki.inno@gmail.com โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิก หากสินค้าภายในคำสั่งซื้อนั้นถูกจัดส่งไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้

ข้อ 6. นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

โปรดอ่าน นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ข้อ 7. สินค้า

7.1 ภาพสินค้าบนเว็บไซต์ใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น สินค้าจริงอาจดูแตกต่างเล็กน้อย เนื่องจากสีที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน อาจไม่ตรงกับสีจริง

7.2 บรรจุภัณฑ์ของสินค้าอาจแตกต่างจากภาพที่แสดงบนเว็บไซต์

7.3 สินค้าทุกชิ้นที่แสดงบนเว็บไซต์ ถือว่าเป็นสินค้าพร้อมส่ง หากสินค้าที่ท่านสั่งไม่มีสินค้าคงเหลือ ทางบริษัทจะไม่ดำเนินการกับคำสั่งซื้อของท่าน

7.4 บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดไว้

ข้อ 8. สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นเจ้าของและผู้ดําเนินการเว็บไซต์ https://kisekithailand.com  และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อความ รวมถึงภาพและการออกแบบหน้าเว็บเพจ ตลอดจนบรรดาภาพประกอบ และข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจ ผู้เข้าชมเว็บไซต์  https://kisekithailand.com ถือเป็นผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี และข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ในการที่จะไม่ทําลายชื่อเสียงและทําให้เสื่อม ซึ่งสิทธิของบริษัทหรือสิทธิของผู้ใช้บริการรายอื่น

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่กระทําการใดๆตามที่ระบุดังต่อไปนี้

 • ใช้เว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากเพื่อการใช้งานของตน ซึ่งหมายถึงผู้ใช้บริการจะต้องไม่ทําการคัดลอก ดาวน์โหลด หรือแจกจ่ายข้อความในเว็บไซต์ มากกว่าที่จําเป็นเพื่อการใช้งานของตน
 • ต้องไม่ใช้เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งที่อยู่บนเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ 9. การใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

ห้ามมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้แก่

 • กระทําการในทางใดๆ ที่กระทบต่อข้อความหรือลักษณะทางเทคนิคของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัท
 • กระทําการอันกระทบต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์
 • ใช้เว็บไซต์ในการแจกข้อความที่ไม่ได้รับการร้องขอ (สแปม) หรือข้อความลูกโซ่ หรือส่งไวรัสหรือโปรแกรมใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์
 • ส่งข้อความใดๆ ที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายไปยังเว็บไซต์
 • การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการรบกวน ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ขัดกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นการแบ่งแยกทางศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ หรือเพศ ที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงหรือการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนกฏหมายในท้องที่ใดๆ
 • การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการคุกคามความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือผลประโยชน์ตามกฎหมายของลูกค้า ผู้ใช้เว็บไซต์ บริษัท หรือบริษัทอื่นในเครือของบริษัท
 • การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การกีดกันมิให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้
 • การละเมิดสิทธิเกี่ยวกับการใช้เครือบ่ายในการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ
 • การขัดขวางหรือทําให้เครือข่ายหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ https://kisekithailand.comหยุดชะงัก
 • การสร้าง การแจกจ่าย หรือการเก็บสําเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารอื่นที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์

บริษัทมีสิทธิที่จะตัดข้อความใดๆ ที่เป็นอันตรายออกจากเว็บไซต์ และมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้เว็บไซต์ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยการใช้บริการโดยไม่ได้รับ อนุญาตให้ชําระค่าเสียหายเต็มจํานวนได้ ความเสียหายนี้ให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดแก่บริษัทหรือบริษัทอื่นในเครือของบริษัท หรือความเสียหายที่บุคคลภายนอกเรียกร้องจาก บริษัทอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ ความเสียหายหมายถึงทั้งความเสียหายโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการใช้สิทธิเรียกค่า ชดเชย และการแก้ไขสภาพที่บกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต และให้ถือว่าค่าปรับเป็นตัวเงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บจากบริษัทจากการละเมิดข้อกําหนด ของกฏหมายอันเนื่องจากการที่ผู้ใช้เว็บไซต์ใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความเสียหายด้วย

ข้อ 10. นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อ 11. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

แม้ว่าบริษัทจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความในเว็บไซต์ https://kisekithailand.com ก็ตาม บริษัทก็ ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การใช้เว็บไซต์ หากบริษัทพบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่บริษัทในการที่จะแก้ไข บริษัทจะทําการ ปรับปรุงข้อความโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่ขอรับผิดในส่วนต่อไปนี้

 • ข้อความในเว็บไซต์ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://kisekithailand.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ระบุในเว็บไซต์ https://kisekithailand.com หรือการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใดๆ ของบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของบริการนี้
 • ข้อความที่ระบุในเว็บไซต์ของการบริการนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการรับทราบจากบริษัทและโดยทางเทคนิคบริษัทไม่สามารถป้องกันการใช้งานได้
 • การที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ https://kisekithailand.com ได้กับเครื่องมือและซอฟท์แวร์ของท่าน หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ของท่าน
 • ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงความผิดพลาดและล้มเหลวในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ https://kisekithailand.com ทั้งนี้ ข้อกําหนดในข้อนี้ไม่กระทบกับความรับผิดของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ซื้อผ่านทางบริการนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกําหนดของกฎหมายทั่วไป

ข้อ 12. ข้อกำหนดอื่นๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงความตกลงใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อความใน เว็บไซต์ https://kisekithailand.com ในภาษาไทยเป็นหลัก หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่เหมาะสมหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย ให้ข้อกําหนดในส่วนดังกล่าวเป็นโมฆะ และให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในส่วนอื่นมีผลใช้บังคับต่อไป ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าครั้งเดียวหรือเป็นการฝ่าฝืนซ้ำเดิมก็ตาม แต่บริษัทไม่ได้ใช้สิทธิที่มีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าว ไม่ให้ถือว่าบริษัทสละสิทธิและไม่เป็นการกระทบสิทธิของบริษัทในการใช้สิทธิในภายหลัง หากบริษัทยกเว้นการฝ่าฝืนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นการฝ่าฝืนใดๆ ใน อนาคตหรือการฝ่าฝืนข้อกําหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แต่ประการใด บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบในการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์วันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท